1.  Navn: Aktive Kvinder i Dragør,
  Stiftet: 14.01.1939/2010
  Hjemsted: Dragør

  1.1 Foreningens navn er Aktive Kvinder i Dragør

  1.2 Foreningen er stiftet under navnet Dragør Husmoderforening den 14. januar 1939 og fra 2001 videreført under navnet Aktive Kvinder i Dragør:
  Ved landsforeningens ophør i 2009 overgik AKTIVE KVINDER I DRAGØR til en selvstændig forening.

  1.3 Foreningens hjemsted er Dragør Kommune

 2. Formål

  2.1 Almenyttig virksomhed i form af oplysende, kulturelle og debatskabende aktiviteter samt frivilligt socialt arbejde. Foreningen er partipolitisk neutral.

 3. Medlemskab af foreningen

  3.1 Som medlem af foreningen kan optages enhver med interesse for Aktive Kvinder i Dragør.

  3.2 Dokumentation for fuldt medlemskab giver adgang til arrangementer.

  3.3 Udmeldelse skal ske skiftligt til bestyrelsen inden årets udgang for at være gældende fra den førstkommende 1. januar.

  Foreningen kan vedtage at optage støttemedlemmer, der ikke har tale- eller stemmeret på foreningens generalforsamling.

  3.4 Et medlem, der ikke respekterer nuværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af foreningen, kan ekskluderes af foreningen på en generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen, hvis 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer herfor.
  Eksklusionen træder i kraft fra det tidspunkt, hvor generalforsamlingen har truffet afgørelse herom.

 4. Generalforsamling

  4.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

  4.2 Bestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel til ordinær generalfosamling, der skal afholdes inden 1. marts.
  Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
  4. Godkendelse af revideret årsregnskab
  5. Fastlæggelse af kontingent
  6. Indkommende forslag
  7. Valg af formand for 2 år
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, halvdelen på valg hvert år
  9. Valg af 2 suppleanter, hver for 1 år
  10. Valg af revisorer for 2 år, 1 revisor på valg hvert år
  11. Valg af revisorsuppleant for 1 år
  12. Eventuelt

  4.3 Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende år.
  Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen:

  4.4 Vedtagelse af forslag kræver almindeligt stemmeflertal.

  4.5 Personvalg foregår skriftligt, hvis et medlem ønsker det.

 5. Ekstraordinær generalforsamling

  5.1 Når et flertal i bestyrelsen eller 1/4 af medlemmerne kræver det, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel.

 6. Bestyrelse

  6.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer.

  6.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen.
  Formanden vælges på generalforsamlingen eller af den valgte bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig inden 8 dage med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller, ved dennes fravær, næstformandens stemme afgørende.

  6.3 Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi.

  6.4 Bestyrelsens opgaver er at varetage foreningens og medlemmernes interesser ifølge vedtægterne.

 7. Tegningsregel

  7.1 Foreningen tegnes af formand og et bestyrelsesmedlem eller af næstforman og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele skriftlig fuldmagt.

 8. Kontingentbetaling

  8.1 Medlemmernes kontingent til foreningen fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling for det kommende år.

 9. Regnskabsår og valg af revisor

  9.1 Regnskabsåret er kalenderåret og foreningens regnskab revideres senest 14 dage før generalforsamlingen.

 10. Opløsniong af foreningen

  10.1 Såfremt en forening ikke kan vælge en bestyrelse, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, med det formål at danne en bestyrelse.

  10.2 Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis forslaget om opløsning får mere end 2/3 af stemmerne på to på hinanden følgende generalforsamlinger:
  Generalforsamlingen skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. På den sidste ekstraordinære generalforsamling træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af tiloversblevne midler, som skal overgår til humanitærer formål.

 

Disse vedtægter er vedtaget
på generalforsamlingen den 9. februar 2010
og træder i kraft fra denne dato.

hjerte

 Webdesign: Claus Skaalum Lyder

Copyright © 2021 Aktive Kvinder Dragør. Alle rettigheder reserveret.